06
Dec
2018

Realizovan I modul Škole za mlade lidere sa invaliditetom/hendikepom na Zlatiboru

Od 29. novembra do 02. decembra na Zlatiboru je organizovana Škola za mlade lidere sa invaliditetom/hendikepom za 15 mladih lidera starosti od 15 do 35 godina.

Na prvom modulu Škole ključne oblasti su bile Inkluzivna omladinska politika, ostvarivanje zagarantovanih prava i učešće mladih sa invaliditetom/hendikepom u društvenim procesima. Takođe, učesnici su pričali i o ljudskim pravima, barijerama i samostalnom životu osoba sa invaliditetom.

Kroz interaktivan pristup i iskustveno učenje ovaj program doprinosi osnaživanju mladih lidera i liderki sa invaliditeton/hendikepom u oblasti samozastupanja, političke participacije, socijalnog uključivanja, antidiskriminacije i liderskih veština kao ličnih osobina za obavljanje aktivne uloge u društvenim i omladinskim aktivnostima.

Tokom i nakon treninga, očekuje se da će mladi lideri sa invaliditetom/hendikepom biti:

motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka povećanju participacije mladih sa hendikepom;

obučeni za samozastupanje i zagovaranje ljudskih prava i društvene odgovornosti;

informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost i njihovu primenu;

stručni za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa hendikepom;

u stanju da iniciraju i sprovode aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su dostupne za mlade sa hendikepom;

obučeni za korišćenje socijalnih mreža u zagovaračkim aktivnostima i poboljšanju položaja osoba sa hendikepom; osnaženi da organizuju incijative i aktivnosti u lokalnim zajednicama;

Izvor : http://fmi.rs/?p=6653

spremni da svoje ciljeve sprovedu u dela.OSTALE OBJAVE