O portalu


IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Projekat ''IN-Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom'' realizovan je u periodu od 01. 07. 2013 – 31. 12. 2015. Glavni nosilac projekta bio je Helsinški parlament građana Banja Luka, a partnerske organizacije bile su: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Projekat je finansirala Evropska unija. Opšti cilj projekta bio je da doprinese ravnopravnoj integraciji osoba sa invaliditetom u društvene procese i obezbijedi jedinstveno uživanje prava i sloboda OSI na cijeloj teritoriji BiH. Svrha projekta odnosila se na poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom, kroz usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa UN Konvencijom, jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invladitetom, njihovo umrežavanje i afirmacija koncepta ljudskih prava kao glavnog pristupa u rješavanju problema osoba sa invaliditetom. Za 30 meseci trajanja projekta "IN" ostvareni su značajni rezultati:

  • analizirano je više od 200 zakona na svim nivoima vlasti, koji su proizveli više od 500 preporuka i izmjena,
  • razvijena je strategija saradnje organizacija osoba sa invaliditetom i stvorena je jedinstvena veb platforma posvećena pitanjima invalidnosti u BiH ( www.ukljuci.in ) Medijski događaji koje smo organizirali, zajedno sa izveštajima iz drugih projektnih aktivnosti, doveli su do objavljivanja više od 200 različitih medijskih izveštaja. 4943 ljudi bilo je direktno uključeno u projektne aktivnosti, a posredno, putem medija i aktivnosti vidljivosti, mnogo više.
  • Više od 2000 članaka o osobama sa invaliditetom objavljeno je na portalu www.ukljuci.in, koji je osnovan u okviru projekta IN, a sam portal se priznaje kao "najbolje što je izašlo iz ovog projekta jer pruža brojne značajne informacije za sve osobe sa invaliditetom ".Portal sadrži pregled najvažnijih zakona, analiza i drugih dokumenata koji se odnose na pitanja invalidnosti, jedinstvene 3 baze podataka o organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH, usluge podrške OSI u BiH i bazu prava i beneficija za osobe sa invaliditetom u BiH koja će ostati na raspolaganju za sve osobe sa invaliditetom. Ona nastavlja da živi nakon što je projekat i njegova administracija preuzela jednu od partnerskih organizacija - Organizacija amputira UDAS.
  • U okviru akcija medija i radi obeležavanja 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovali smo veoma uspešnu volontersku akciju zvaničnika iz Vlade i drugih institucija u organizacijama osoba sa invaliditetom u Banja Luci i Sarajevu. Trideset osam (38) predstavnika entitetskih i lokalnih vlasti, učestvovali su u akciji volontiranja.
  • Kao veoma pozitivno iskustvo želimo da naglasimo inkluziju osoba sa invaliditetom u projektne aktivnosti kao rukovodioca posla. Zbog toga smo na poziciji urednika veb portala ukljuci.in angažovali

osobu sa invaliditetom, Ana Kotur, koja je u vrlo kratkom vremenu prepoznala stil pisanja i poseban senzibilitet za teme o invalidnosti.

  • Za svaku obuku pri pisanju projektnih prijedloga zaposlili smo barem jednu osobu sa invaliditetom kao treneru. Osobe sa invaliditetom bile su takođe aktivne članovi radnih grupa za Analizu razvoja zakonodavstva i strategije BiH (Od 30 članova radnih grupa za Analizu, 20 osoba su osobe sa invaliditetom, od 9 članova radne grupe za Strategiju, 6 osoba sa invaliditetom ).
  • Posebna pažnja u projektu bila je posvećena ženama sa invaliditetom kao visoko diskriminisane grupe, djece sa smetnjama u razvoju i njihovom uključivanju u društvo. U više navrata smo naglasili pitanje seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom, što je bilo u fokusu pažnje medija, ali i u fokusu više izvještaja objavljenih u BiH (Alternativni izvještaj o napretku BiH 2015 i Izvještaj za univerzalni periodični pregled).
  • Pored različitih aktivnosti usmerenih na podizanje svesti i predrasuda o OSI, veoma važan deo projekta bio je i Analiza zakonodavstva BiH u skladu sa UN CRPD. Analiza je obuhvatila 231 zakone i drugih pravnih dokumenata, što je rezultiralo stvaranjem više od 500 konkretnih preporuka za izmjene zakona. Po završetku analize, kopije se dostavljaju svim ministarstvima na svim nivoima vlasti u BiH. Pored Analize razvili smo i Strategiju saradnje organizacija osoba sa invaliditetom. Dokument je u svom kreiranju okupio predstavnike krovnih organizacija osoba sa invaliditetom u BiH koji su imali priliku da direktno stvaraju sadržaj sa temama koje su smatrali važnim. Strategija nudi smernice i modalitete za bolju saradnju između organizacija osoba sa invaliditetom.
  • Jedan od najvažnijih rezultata projekta vezan je za organizaciju treninga za pisanje prijedloga projekata koji je obuhvatio 157 organizacija osoba sa invaliditetom i dostavljanje 22 malih grantova. Istraživanje sprovedeno jedne godine nakon obuke pokazalo je da su zahvaljujući obukama hCa organizacije uspjele osigurati priliv sredstava projektima ili njihovom sufinansiranju i finansijskoj održivosti u iznosu od 80,396 KM. Kada se radi o učestalosti korišćenja znanja sa treninga 23, 2% od 11 organizacija je reklo da koriste znanje skoro svakog dana; 50% njih je reklo da sada štede 41% vremena u pisanju projekata.